Fotogaléria:

Počasie na Slovensku:

Aktuality

Výberové konanie na miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)
Obecný úrad Červenica č. 41, 082 07 Tuhrinavyhlasuje výberové konanie na• jedno pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).Výberové konanie


Obec Červenica od 1.10.2010 realizuje projekt, ktorého aktivity súvisia s výkonom komunitnej sociálnej práce v obci Červenica. Názov prijímateľa:

Terénna sociálna práca v komunite obce Červenica
Obec Červenica od 1.10.2010 realizuje projekt, ktorého aktivity súvisia s výkonom komunitnej sociálnej práce v obci Červenica. Názov prijímateľa:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Červenici
Obec Červenica zastúpená starostkou obce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky Základnej školy v Červenici.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
* vykonanie I. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
* najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti
- písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej školy v Červenici
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov,

Uvedené doklady zašlite alebo doručte osobne v zalepenej obálke s označením
"VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ V ČERVENICI – NEOTVÁRAŤ" do 25.07.2012 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Červenica, Červenica 41, 082 07.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.
Ďalšie informácie: telefón: 051/7790226, e-mail: cervenica@centrum.sk

«      1   |   2   

Kalendár

Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Jaromír

Prehľad noviniek:

Anketa: